Правила
на конкурса

Официални правила за провеждане на фотоконкурс

 „Xiaomi търси своя фотограф”

 

Фотоконкурсът „Xiaomi търси своя фотограф” се провежда на интернет сайта  https://contest.xiaomi-bulgaria.bg, подразделение на официалния сайт на на Xiaomi Bulgaria https://xiaomi-bulgaria.bg с Организатор/Изпълнител: „Ви плюс О България“ ООД, ЕИК131292201, с адрес за кореспонденция: София 1680, бул. България 102, ет.5, офис 60, наричано по-нататък „Организатор” и с Възложител: Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd, с адрес на управление и за кореспонденция: No.018, floor 8, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, наричано по-нататък „Възложител“. 

Взимайки участие във фотоконкурса в интернет сайта  https://contest.xiaomi-bulgaria.bg, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на фотоконкурса (наричани по-нататък „Официални правила”) и се задължават да ги спазват. 

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса на следния сайт https://contest.xiaomi-bulgaria.bg/obsthi-usloviya/). 

I. Механизъм 

1. За да се включи във фотоконкурса, Участникът трябва да изпълни следните условия: 

1.1. Да качи до 5 авторски снимки, заснети със смартфон и следните спецификации:

Mаксимален размер на файла: 8 Mb; максимална ширина: 2600 px, максимална височина: 2600 px;

в една, в няколко или във всички 4 категории: 

– Природна фотография;

– Астро и нощна фотография;

– Портретна, лайфстайл и модна фотография;

– Травъл фотография

на сайта https://contest.xiaomi-bulgaria.bgкоято може да се достъпи и от официалния сайт на Xiaomi в България https://xiaomi-bulgaria.bg

2. Периодът за провеждане на фотоконкурса e от 00:00 ч. на 28.03.2023 г. до   19:30 ч. на 28.04.2023 г.

3. Участието във фотоконкурса не е обвързано с покупка на продукт или услуга от страна на Участника и е безвъзмездно за него. 

4. С публикуването на снимки на https://contest.xiaomi-bulgaria.bg, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

5. Целта на фотоконкурса е да се повиши разпознаваемостта на бранда Xiaomi сред потребителите. 

II. Право на участие

6. Фотоконкурсът е отворен за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България (с изключение на служителите на „Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd и на Ви Плюс О България ООД и на членовете на техните семейства – деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от анонимни лица. При съмнение за злоупотреба, Изпълнителят има право незабавно да дисквалифицира Участник.

7. Публикуваните от Участниците снимки трябва да са притежание на публикуващия. Всеки участник с приемането на Официалните правила, декларира че е притежател на авторските права на снимките. Към всяка от снимките Участникът следва да посочи кратко описание, което да не съдържа нецензурни и обидни думи, изрази и др. 

8. Изпълнителят ще одобрява публикуваното от Участниците съдържание на  https://contest.xiaomi-bulgaria.bg преди показването му на специално създадената за целите на фотоконкурса подстраница.           

III. Награди и награждаване

9. Наградите във фотоконкурса са:

-1 бр. Xiaomi 13 Pro на препоръчителна цена за крайни клиенти 2549 лв. (Две хиляди петстотин четиридесет и девет) с ДДС за брой; 

– 4 бр. Xiaomi Buds 3 на препоръчителна цена за крайни клиенти от 199,99 лв. лв. (Сто деветдесет и девет лв. и 99 ст.) с ДДС за брой. 

Победителите ще бъдат определени чрез гласуване от жури в състав: Антон Дангов, Михаил Минков, Теди Грозданов, Живко Константинов и представител на Xiaomi в България. 

Във всяка от четирите категории: Природна фотография, Астро и нощна фотография, Портретна, лайфстайл и модна фотография и Травъл фотография ще бъде излъчен по един победител, който ще получи по един брой слушалки Xiaomi Buds 3 и право на участие в групов уъркшоп (до четирима души) с членовете на журито.

Голямата награда 1 брой Xiaomi 13 Pro ще бъде присъдена на един от четиримата победители от съответните категории след гласуване от журито на конкурса.

10. Имената на победителите във фотоконкурса ще бъдат публикувани на  https://xiaomi-bulgaria.bg на 10.05.2023 г.

11. Наградите ще бъдат връчени на 10 май 2023 г.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.  

IV. Лични данни

13. Правата на всички Участници във фотоконкурса са защитени в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни. Включвайки се във фотоконкурса, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора/Изпълнителя или от определено от него обработващо данните лице. Включвайки се във фотоконкурса, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни, вкл. техните снимки, да бъдат публикувани на интернет страницата https://contest.xiaomi-bulgaria.bg.

14. Личните данни, които предоставя участникът за участие във фотоконкурса, са следните: при изпращане на снимките: три имена, телефонен номер и имейл адрес. Победителите следва да предоставят допълнително единен граждански номер (ЕГН) и адрес за извършване на доставката. 

15. Личните данни ще могат да се използват в срок от три месеца след получаването им. След изтичането на периода, данните ще бъдат изтрити. 

16. При поискване от страна на участника към Организатора данните му да бъдат изтрити по-рано от горните срокове, това ще бъде сторено в срок от 30 дни след изпращане на заявление до Изпълнителя на имейл адрес gdpr@vando.bg. Възложителят и Организаторът/Изпълнителят не носят отговорност и в случай че участник е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен адрес, грешни имена.

17. Организаторът се задължава да обработва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с фотоконкурса с изключение на законово предвидените случаи. Лични данни извън изброените в точка 14 не се обработват от Организатора.

18. Възложителят и Организаторът/Изпълнителят са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

19. Личните данни на победителите ще бъдат предоставени на куриерска компания с цел доставка на награда.

20. Приемайки правилата за провеждане на фотоконкурса, участниците декларират, че са:(а) Запознати с целите на обработване на личните ми данни;(б) Доброволно прeдоставят собствените си лични данни(в) Дават своето доброволно информирано съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Организатора за целите, посочени в тези Официални правила.(г) Информирани са, че във всеки един момент могат да оттеглят съгласието си за обработването на личните им данни, като изпратят заявление на имейл адрес gdpr@vando.bg.(д) Запознати са с правото си да изискат от Организатора достъп до, коригиране или изтриване на лични им данни, ограничаване на обработването на им лични данни, жалба до надзорен орган (КЗЛД), или право на възражение срещу обработването, както и преносимост на личните данни. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените права, се подава писмено на следния имейл gdpr@vando.bg.

V. Други общи условия при провеждане на фотоконкурса

21. Тези Официални правила се прилагат от публикуването им на 28.03.2023 г. до изпращането на всички спечелени награди. Възложителят и Организаторът/Изпълнителят си запазват правото да допълват и променят Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта на Xiaomi Bulgaria (https://xiaomi-bulgaria.com).  Участниците във фотоконкурса следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като нито Възложителят и Организаторът/Изпълнителят е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени. 

22. Организаторът/ Изпълнителят има неотменимото право да прекрати фотоконкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 21 от настоящите Официални правила при установени материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени авариивойни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

23. Евентуално възникнали спорове между Организатора/Изпълнителя и/или Възложителя на фотоконкурса и Участници в него се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. За неуредените въпроси се прилага българското законодателство.

24. Възложителят и Организаторът/Изпълнителят не носят отговорност за забава, промени, смущенияотменянеотклонения, заместване или невъзможност за доставка вследствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват доставянето на наградите. Възложителят и Организаторът/Изпълнителят не носят отговорност за забавяне на доставките вследствие на извънредна епидемиологична обстановка и обявени във връзка с нея ограничения.

25. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за обработването и използването на техните лични данни, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на фотоконкурса за целите, описани в тези Общи правила, Възложителят и Организаторът/Изпълнителят не предоставят и не дължат каквато и да е компенсация или възнаграждение.

26. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност при участие в Конкурса се счита за нарушение на тези Официални правила. Организаторът/Изпълнителят на Конкурса си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. В случай, че победителите не потвърдят самоличността си, пълнолетието си или не попълнят необходимите документи, за да получат наградите, същите губят правото си върху наградите и те не се предоставятДисквалифицираните Участници губят правото да участват във фотоконкурса, както и да получат награда. В тези случаи решението на Организатора/Изпълнителя на фотоконкурса е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 

27. Организаторът/Изпълнителят си запазва правото да не позволи публикуването на информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата или концепцията на фотоконкурса, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху лични, имуществени или обществени права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон, както и коментари, които съдържат явна или скрита реклама на конкурентни продукти.

28. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Фотоконкурса не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица и с включването им във фотоконкурса не се нарушават права или законни интереси на трети лица, нито се нарушават нормативни разпоредби. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на някое от изброените права за заплащане от Възложителя и Организатора/Изпълнителя на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

29. За всякакви запитвания, коментари и предложения на Участниците във връзка с фотоконкурса следва да се използва следният имейл адрес:  hello@vando.bg. 

Пожелаваме ви успех